Copyright 2024 - Joodse Begraafplaats Assen

U vindt hier de gescande pagina’s van het Register waarin bijgehouden werd op welke rij en plek iemand in de periode 1852-1904 begraven werd.

Bij aanklikken van een afbeelding worden in de vergrote foto rechts en links pijltjes zichtbaar voor doorbladeren.

 

Het leek op een tweetrapsraket

Mevrouw José Cohen Rapoport te Amsterdam had al geruime tijd een uitgave van de Nederlandse Kring voor Joodse Genealogie in haar bezit.[1] Toen zij dat beschikbaar stelde, bleek dit vele gegevens te bevatten; m.n. de gegevens over de periode 1852 – 1861 waren geheel onbekend.

Een van de auteurs van deze publicatie, Chaim Caran te Elat, was zo vriendelijk om een document op Cd-rom te zetten, en naar Nederland te verzenden. Bij bestudering bleek dat document van grote waarde te zijn. Tot dan toe konden we slechts met behulp van de (nog) aanwezige grafstenen de plaats bepalen waar iemand begraven was. Uit dit document werd duidelijk, waar mensen zonder grafsteen begraven werden. Het ligt voor de hand, dat deze kennis voor verwanten van groot belang is.

Uit dit document blijkt, dat voor de Joodse begraafplaats te Assen op twee manieren administratie gevoerd werd:

  1. In een reeks van Begrafenisregisters werd vastgelegd dat iemand overleden, en op de begraafplaats begraven was. We beschikken momenteel over drie Registers van overlijden en begrafenis, die de periode 1861 – heden dekken (zie onder de knop Begrafenisregisters de drie registers 1861-1890, 1890-1941 en 1941-heden).
  2. Daarnaast werd in een apart Grafregister vastgelegd, op welke plaats iemand begraven werd. Het document boekstaaft de periode 1852 – 1904.

Ietwat misleidend is de omslag om dit Grafregister: het is de omslag van het schrift dat Coenraad Nathans uit Assen gebruikte als kladschrift voor het maken van zijn natuurkunde-opgaven. Het is, gezien het handschrift, niet onwaarschijnlijk dat deze Coenraad Nathans het overzicht 1888 – 1904 gemaakt heeft.

Wij zijn grote dank verschuldigd aan mw. José Cohen Rapoport en ir. Chaim Caran.

En we spreken de hoop uit dat dit overzicht mensen kan helpen om de laatste rustplaats van een ver familielid te vinden.

 

Topografie Joodse begraafplaats te Assen

Wat de topografie van de Joodse begraafplaats betreft, is veel nog onduidelijk. Wat was de omvang van het aller-oudste deel, en hoe was dit georiënteerd? Opmerkelijk is dat de oudste drie grafstenen anders georiënteerd zijn dan alle andere graven: ze zijn ten opzichte van de andere een kwart slag gedraaid. En hoe ging het met de uitbreiding van de begraafplaats?

In het beschreven document is duidelijk, dat met grote nadruk over de sloot gesproken wordt. Het is mogelijk om met een liniaal een lijn te trekken, rechts van het Zuiderperk (uitgaande van het toegangshek). Wanneer die lijn een sloot geweest is, wordt duidelijk waarom het Zuiderperk aan die zijde niet breder geweest is: de sloot belemmerde dat. In een later stadium zou die sloot drooggelegd kunnen zijn, waardoor het terrein ontstond waar nu graven van de Westerborkers zijn (de grafnummers 291, 298-299, 316-317, 326, 330-331, 346, 363-364, 371-372).

Aan de andere kant van het Zuiderperk moet ook een natuurlijke barrière geweest zijn: er wordt, onder nr. 44, nadrukkelijk gesproken over een dam of overgang. Die dam verklaart waarom het Zuiderperk aan deze zijde niet breder is.

 

(waarschijnlijk) Westerperk

Er wordt uitdrukkelijk gesproken over een Noorderperk, een Zuiderperk en een Oosterperk. Het ligt voor de hand dat er dan ook een Westerperk geweest is. Het gaat om het oudste gedeelte, bij binnenkomst van de begraafplaats aan de rechterhand.

Volgens het Grafregister 1852-1904 werden er vóór 1852 vijftig volwassen personen op de Joodse begraafplaats Assen begraven.

Uit deze eerste periode zijn tien grafstenen (een vijfde van het totaal) bewaard gebleven:

Nr. 278 mevrouw Golde, dochter van Jehoeda, begraven op 23 januari 1793
Nr. 279 Rebekka Meijer Kan, begraven op 7 april 1827
Nr. 280 Sabilla Godschalk, overleden op 24 januari 1824
Nr. 281 op dit moment vermist
Nr. 282 Rika Gerson Blok, overleden op 11 februari 1843
Nr. 283 Jozeph Meijer Levi (echtgenoot van 282), overleden op 5 november 1837
Nr. 284 Mozes Jozeph Levie (zoon van 283 en 282), overleden op 8 augustus 1837
Nr. 285 Israel Anthonij van der Wijk (weduwnaar van 280), overleden op 12 februari 1845
Nr. 286 Koenraad van der Wijk, gehuwd met Helena van Es, overleden op 15 juli 1848
Nr. 287 S.A. Stoppelman, overleden op 3 mei 1850

Bij een reconstructie van het Grafregister voor de periode 1778 – 1860 [2] werden voor de periode 1778 – 1851 de namen gevonden van volwassenen en kinderen.

 

Noorderperk (4e)

Bestemd voor kindergraven

“N.B. Vóór de goede regeling werden willekeurig de lijkjes, hier en daar verspreid van elkaar, begraven. Alleen kan men met zekerheid zeggen, dat benedenaan van de gekleurde plek één lijkje ligt van het kind van Hartog van Meekren, terwijl er bovenaan, onmiddellijk aan het gekleurde vak, drie lijkjes werden begraven, waarvan bekend is, dat daar begraven liggen twee lijkjes, ieder genaamd Helena Tof, dus twee kinderen van hier gewoond hebbende Aäron Tof, die later naar Amerika is vertrokken. De naam van het derde lijkje kan met geene zekerheid opgegeven worden.

De grond van het gekleurde vak moet alzoo onaangeroerd blijven liggen, naardien er zoo als boven gemeld op onregelmatige wijze, hier en daar, kinderlijkjes werden begraven, waarvan geenerlei aanteking werd gehouden.”

Aantekening 1

Hartog van Meekren (Winschoten, 5 maart 1818) trad op 16 december 1849 te Assen in het huwelijk met Leentje van Es (Meppel, 20 september 1811). Op 10 januari 1851 werd te Assen hun eerste kind, Jakob van Meekren, geboren, die op 31 juli 1852, eveneens te Assen overleed. Jakob kreeg een eigen grafsteen (nummer 32).

Aantekening 2

Aaron Tof, koopman, zaakwaarnemer (practizijn) (Veendam, 1 december 1834) trad op 29 april 1862 te Beilen in het huwelijk met Betje Trompetter (Beilen, 31 oktober 1833).

Uit deze verbintenis werden geboren:

Helena Hendrika Tof (Assen, 8 maart 1864 – Assen, 18 juli 1865)
Mozes Aaron Tof (Assen, 3 juli 1865 – )
Helena Tof (Assen, 5 maart 1867 – Assen, 3 maart 1868)
Henderika Tof (Assen, 13 december 1868 – Avereest, 30 mei 1938)

Op 17 februari 1869 overleed Betje Trompetter, echtgenote van Aaron Tof, te Assen; in hetzelfde jaar vertrok Aaron Tof naar Amerika. Op 27 maart 1870 hertrouwde Aaron Tof te Manhattan, New York met Rosa Gideon uit Duitsland. Het is onduidelijk waar de twee overlevende kinderen gebleven zijn; waarschijnlijk zijn ze niet mee naar Amerika gegaan.

Aantekening 3

Bovenstaande tekst verwijst naar een goede regeling. Het is onduidelijk wat daarmee bedoeld wordt, want er zijn slechts weinig kindergraven met een steen. Wellicht werden de kinderen voortaan in een geregelde orde begraven, en werd daarvan aantekening gemaakt. Er is geen apart Grafregister van kinderen bewaard gebleven.

 

Zuiderperk

Elf dubbele bladzijden (elk bladzijde 14,5 x 18 cm) uit een cahier.

Het lijkt erop, dat de eerste tweemaal acht bladzijden door dezelfde hand geschreven zijn, en wel die van M.M. Cohen Jr. Zoals hijzelf liet weten onderaan het zesde stel begon zijn werk/ambt/plicht na 15 december 1871. Waarschijnlijk was de wijze waarop zijn voorganger(s) zijn (hun) werk gedaan hadden, hem niet naar de zin, en ordende hij de gegevens opnieuw. Enkele malen gaf hij zijn ongezouten commentaar.

De laatste tweemaal drie bladzijden maken de indruk door diverse scribenten beschreven te zijn.

 

Twee conclusies:

1. Er moet een overkoepelend Register bestaan hebben (wat niet bewaard gebleven is), waarin tot in 1884 alle overlijdens ingeschreven werden. In de tweede kolom wordt naar dat Register verwezen.
2. Het is waarschijnlijk, dat er – naast dit Register waarin de volwassen mannen en vrouwen beschreven worden – een apart Register voor de kinderen heeft bestaan. Ook dat Register is niet bewaard gebleven.

 

Overzicht van de graven

Kolom 1 – Volgnummer
Kolom 2 – Nummer uit het …-register
Kolom 3 – Naam van de overledene
Kolom 4 – Naam van de (overleden) echtgenoot/echtgenote, of van de vader
Kolom 5 – Overlijdensdatum
Kolom 6 – Eigen grafsteen?
Kolom 7 – Grafsteen bewaard, nummer volgens Grafplan L. Vos

Onderstreept graven die tot nu toe niet geïdentificeerd konden worden

1e Rij Slootkant

1 ? Roosje Marcus Engers Salomon Bargeboer 20.10.1852 nee  
2 ? Mozes Lezer Lezer Jeltje Gelleke Israels 17.01.1853 nee  
3 ? Henderina Polak Hartog van Vriesland 16.09.1853 nee  
4 ? Lazarus Cohen Johanna Philip Polak 13.03.1854 nee  
5 ? Meijer Joel Nijstad Aaltje Godschalk Godfried 06.01.1855 nee  
6 ? Sara B. Leefsma Salomon S. Cohen 28.02.1855 ja    
289
7 ? Hendrina Levie Lezer Jozef Salomons Cohen 03.10.1855 ja    
290
8 ? Gerard David Cohen Betje Lezer 07.01.1856 ja nee
9 ? Jeltje Jacobs Simon van der Hoede 12.03.1856 nee  
10 ? Salomon van Oosten Roosje Abrahams Frankforter 10.09.1857 ja 288

2e Rij Slootkant, Mannenrij

11 61 Coenraad M. Lezer Frouwtje Engers 29.06.1856 ja 297
12 66 Hartog Mozes Hester Scheler 25.02.1858 nee  
13 69 Israel Vos zoon Harts H. Vos 03.11.1858 ja 296
14 70 M. Vellekooper Anna van Delft 19.11.1858 nee  
15 71 Abraham Prysig wed. Roosje Coenraad 21.11.1858 nee  
  72 Herman Martinus Cohen [3] 62 jr., uit Paterswolde 19.07.1862 nee  
16 88 Hartog Cohen        
17 92 Hartog van Meekren Helene van der Wijk 06.12.1862 ja 295
18 97 Salomon S. Cohen Jantje de Leeuw …7.01.1864 ja 294
19 99 Freerk Marcus Engers Elisabeth de Vries 25.01.1864 ja 293
20 101 Noach van der Wijk zn. van Israel v.d. Wijk 09.05.1864 ja 292

3e Rij Slootkant, Vrouwenrij

21  68 Jeltje Cohen dr. van G.D. Cohen 07.07.1858 ja 306
22  76  Roosje Cohen  dr. van Abraham Cohen, Eelde  03.01.1860  nee  
23  81  Sara Swart  L. van Leer  20.11.1860  ja  305
24  82  Clara Mozes  Izak de Behr  01.12.1860  ja  304
25  89  Margien Mozes  wed. van Jakob Godschalk  27.08.1862  ja  303
26  91  Leentje Leefsma  Mozes Godschalk  20.11.1862  ja  302
27  93  Jacob Isaac Zon [4]  Mietje Adelaar  13.02.1863  ja  301
28  122  Mietje Adelaar  Jacob Isaac Zon  23.07.1870  ja  300
29  102 Mina van Oosten  dr. van Jonas van Oosten  07.06.1864  nee  
30  103  Betje Pach  wed. van Manus de Jong  25.11.1864  nee  
31  108  Mozes van Zuiden  zn. van Samuel van Zuiden  24.05.1866  nee  

4e Rij Slootkant, Mannenrij

 32  129  Levie Gazan  Bettien Leezer  22.12.1871  ja  315
 33  134  Hertog Isaac  Gouda Abr. Koopmans  20.05.1872  ja  314
 34  140  Benjamin van Gelder  wed. Rachel Oppenheim  17.06.1873  ja  313
 35  143  Nathan Vos  zoon van Harts H. Vos  29.07.1873  ja  312
 36  150  Salomon L. Cohen  zoon van Lazarus Cohen  11.07.1874  nee  
 37  153  Salomon Engers  Sara Cohen  07.10.1874  ja  311
 38  166  Anthonie Vos  zoon van Harts H. Vos  25.01.1877  ja  310
 39  167  Hartog van der Wijk  zn. van Abraham H. v.d. Wijk  08.01.1878  ja  309
 40  168  Meijer Andries Lezer  wed. Roosje Josephs v.d. Berg  02.04.1878  ja  308
 41  171  Mozes Engers  wed. Janna Hofsink  04.07.1878  nee  
 42  175  Machiel van Essen  Johanna Lezer  06.06.1879  ja  307
 43    Joseph Levie  zoon van Meijer Levie  18.10.1880  nee  
 44    is de dam of overgang        

5e Rij Slootkant, Vrouwenrij [5]

45 104 Roosje A. Frankforter wed. S. van Oosten 20.04.1865 ja 325
46 112 Roosje J. van den Berg Meijer Andries Lezer 06.09.1867 ja 324
47 116 Mindel Hiegentlich Salomon Engers 28.03.1868 ja 323
48 117 Esther M. Scheele wed. Hartog Mozes 22.06.1868 nee  
49 120 Roosje van Gelder Berend Zwartenberg 26.12.1868 nee  
50 121 Betje Trompetter Aaron Tof 17.02.1869 ja 322
51 119 Regina Elisabeth Vos dr. van Harts H. Vos 01.04.1870 ja 321
52-53 131 Aaltje Godfried wed. Meijer Nijstad 17.02.1872 ja 320
54 135 Gouda A. Koopmans wed. Hartog Isaacs 10.07.1872 ja 319
55   Rozetta van Vriesland dr. van Abraham van Vriesland 22.11.1874 ja 318
56            

6e Rij Slootkant, Mannenrij

57 110 Meijer Levie uit Vries 26.03.1867 nee  
58 111 Abraham Engers zn. van Freerik Engers 11.06.1867 nee  
59 113 Salomon S. Cohen zn. van S.S. Cohen 27.10.1867 ja 329
60 115 Simon van der Hoede wed. J. Jacobs 25.03.1868 nee  
61 118 Salomon Cohen Azn. Mietje Lezer 26.07.1868 nee  
62 119 Salomon Mozes Klint wed. Leentje Mozes Saks 21.10.1868 nee  
63 121 Salomon Levie ongehuwd 10.07.1870 nee  
64 123 Zacharias Engers zn. van Marcus F. Engers 06.02.1871 ja 328
65 124 Marcus Engers zn. van Salomo Engers 13.02.1871 ja 327
66 127 Mozes Leip, alias Vos Jantje Frankforter 14.04.1871 nee  
67 128 Meijer Cohen zn. van Salomon A. Cohen 15.12.1871 nee  
68 129 [6]          

Hier begonnen M.M. (Mozes Meijer) Cohen Jr. [7]                 

7e Rij Slootkant, Vrouwenrij

 69  156 Roosje ten Brink wed. A. Polak 02.01.1875  ja  338
 70  157  Janna Hofsink  Mozes Engers  11.10.1875  nee  
 71  163  Esther Engers  dr. van Mozes Engers  13.05.1877  nee  
 72  164  Jantje de Leeuw  wed. Salomon S. Cohen  18.08.1877  ja  337
 73  165  Betje Lezer  wed. G.D. Cohen  09.09.1877  ja  336
 74  169  Jettje J. Godschalk  Israel Mozes Lezer   26.04.1878  ja  335
 75  172  Marchie Philipsohn  Marcus van der Laan  19.07.1878  ja  334
 76  177  Roosje Vos  S.A. Kan  18.07.1879  ja  333
 77  180  Sara van der Laan  Andries L. Lezer  07.10.1879  nee  
 78  179  Johanna de Jong  dr. van M. de Jong  27.10.1879  nee  
 79  182  Betje Kuit  L.A. Lezer    ja  332

8e Rij Slootkant, Mannenrij

80 185 Abraham van der Wijk Eva Hiegentlich 28.12.1880 ja 345
 81  189  Mozes Cohen, Annen  Betje de Vries  24.09.1881  ja  344
 82  191  Jacob Levie  Saartje. v.d. Kaars  27.11.1881  nee  
 83  192  Jacob Hiegentlich  Meeke Stoppelman  16.12.1881  ja  343
 84  195  Meijer Cohen  Catharina van Straaten  09.01.1882  ja  342
 85  196  Lezer Andries Lezer  Betje Kuit  21.05.1882  ja  341
 86  197  Mozes Lezer  ongehuwd  23.05.1882  ja  340
 87    I. de Groot  wed. B. Stodel en F.H. Nieweg  28.02.1883  nee  
 88  202  Hartog Hiegentlich  ongehuwd  04.03.1883  ja  339
 89  204  Noach Ali Cohen  Saartje van Genderen  19.09.1883  nee  
90-91   `vervallen wegens de breedte der graven´      

9e Rij, Vrouwenrij

92 190 Jetje van der Wijk Harts H. Vos 01.11.1881 ja 354
93 194 Esther Frijda Sal. Godschalk 20.12.1881 ja 353
94 203 Betta Cohen dr. van Mozes Cohen 22.03.1883 ja 352
95 206 Eva ten Brink Israel A. van der Wijk 26.08.1884 ja 351
96 208 Jetje Knorringa ongehuwd 14.12.1884 ja 350
97   Schoontje Lezer Mozes v.d. Laan 17.11.1885 ja 349
98   Jozef Cohen Hendrina Levie Lezer 20.12.1885 ja 348
99   S. Godschalk Caroline van Buuren 17.02.1886 ja 347
100   Salomon Klint zoon van Mozes S. Klint 01.04.1886 nee  
101-102   `door de breedte der graven vervallen´      

10e Rij, Mannenrij

103 207 Harts H. Vos wed. J. van der Wijk 14.10.1884 ja 362
104   Lezer Mozes Lezer wed. Betje van Stedum 16.01.1885 ja 361
105   Koenraad Vos Christina van Gelder 24.07.1885 ja 360
106   Israel Lezer Froukje Salomons 18.10.1885 ja 359
107   Aron Engers Froukje van Oosten 28.05.1886 ja 358
108   Saartje van der Hoede Levie Antonius Bremer 12.09.1886 nee  
109   Emanuel Frijda Helena Isaacs 23.10.1886 ja 357
110   Jonas van Oosten Sara Frankforter 23.12.1886 ja 356
111   Rebecca van Leer gesch. van H. van Vriesland 23.04.1887 nee  
112   Machiel Nathans Saartje Duveen 27.06.1887 ja 355

11e Rij

113      open        
114   open        
115   Truitje Frank Ruben van Emden 20.08.1887 ja 370
116   Ruben van Emden wed. Truitje Frank 05.05.1894 ja 369
117   Israel M. Lezer wed. Jetje Godschalk 31.08.1887 ja 368
118   Jetje Cohen dr. van Joseph Cohen 18.10.1887 ja 367
119   Maria Groenstad Isaac Behr 23.12.1887 nee  
120   Reintje Vecht Lezer Nathans 10.02.1888 ja 366
121   Lezer Nathans Reintje Vecht 13.04.1894 ja 365

Hier eindigt de beschrijving van het Zuiderperk (de beschrijving is compleet)             

Oosterperk

Direct aansluitend op de beschrijving van het Zuiderperk volgt die van het Oosterperk.
Na december 1884 (nr. 96, Jetje Knorringa) wordt niet meer verwezen naar een overkoepelend register.
Het tweede deel van dit Grafregister bestaat uit tienmaal twee bladzijden van een schoolschrift. Het geheel maakt de indruk, dat het naderhand in één keer is overgeschreven door een en dezelfde persoon. Dit deel bestrijkt de periode 21 mei 1888 – 23 maart 1904 (met latere toevoegingen).

1e Rij

122      Salomon Levie Siphora Polak 21.05.1888 ja 167
123   Siphora Polak Salomon Levie 29.09.1910 ja 166
124   Isaac Behr Maria Groenstad 04.06.1888 nee  
125   Elizabeth M. de Vries Freek Marcus Engers 25.11.1888 nee  
126   Regina van Emden David Hiegentlich 25.01.1889 ja 165
127   Betje van Zuiden Hartog Cohen 23.06.1889 nee  
128   Mindel J. Hiegentlich dr. van Jacob S. Hiegentlich 21.08.1889 ja 164
129   Eva S. Hiegentlich wed. A. van der Wijk 15.01.1890 nee  
130   Sara Frankforter Jonas van Oosten 26.06.1890 ja 163
131   Mozes M. Cohen F. de Leeuw 16.07.1890 ja 162
132   F.J. van der Laan H.M. Engers 02.12.1890 ja 161
133   Sebilla Boekbinder dr. van Mozes Boekbinder 26.03.1891 ja 160
134   Mozes Godschalk Ester Mesritz 09.09.1891 ja 159
135   Samuel van Zuiden Henderientje H. van Hasselt 03.04.1892 nee  

2e Rij

136      Betje de Vries wed. Mozes M. Cohen 30.10.1892 ja 177
137   Alexander H. Knorringa Rieka Lezer 09.01.1893 ja 176
138   Johanna Lezer wed. Marcus S. van Essen 13.02.1893 ja 175
139   Jeltje Lezer ongehuwd 14.08.1893 ja 174
140   Jacob Leezer Juda Stern 16.01.1894 ja 173
141   Mozes M. de Jong Rachel Cohen 12.02.1894 ja nee
142   Nathans S. Nijstad Elisabeth Nijstad 12.02.1894 ja 172
143   Anthony I. van der Wijk Jeanette Koopmans 09.03.1894 ja 171
144   Esther Cohen Salomon Jacob Hiegentlich 09.04.1894 ja 170
145   Louis Cohen Betje Wittgensteiner 19.05.1894 ja 169
146   Hein Nathans ongehuwd 26.03.1895 ja 168
147   Henderika van Hessen Meijer van Zuiden 24.04.1895 nee  
148   Rachel Cohen wed. Mozes Manus de Jong 11.11.1895 ja nee

3e Rij

149      Benedictus Kolthoff Martha Lezer  03.05.1896 ja 187
150   Martha Lezer B.A. Kolthof 01.04.1910 ja 186
151   dr. David Cohen Maria Hijmans 08.05.1896 ja 196
152   Rieka Lezer Alexander H. Knorringa 05.10.1916 ja 185
153   Froontje Engers wed. Coenraad Lezer 30.11.1896 ja 184
154   Hester Marcus Engers wed. Filippus J. van der Laan 03.01.1897 ja 183
155   Betje Nijstad wed. Abraham Engers 12.01.1897 ja 182
156   Frouwtje de Leeuw wed. Mozes Cohen jr. 16.01.1897 ja 181
157   Ester Meritz wed. Mozes Godschalk 16.01.1897 ja 180
158   Hartog Nijstad Flora Nathans 24.01.1897 ja 179
159   Sara Engers Levie Bloemendal 02.04.1897 nee  
160   Izak Boekbinder ongehuwd 22.04.1897 ja 178

4e Rij

161      Suzanna Zon ongehuwd 26.05.1899 ja 197
    Monument dr. Cohen        
162   Mozes Cohen Schoontje Lezer 18.02.1898 ja 195
163   Schoontje Lezer wed. Mozes Cohen 09.08.1924 ja 194
164   Mozes van der Laan Schoontje Lezer 04.05.1898 ja 193
165   Jacob Nathans Klaartje Polak 24.06.1898 ja 192
166   Betje Jozef Wijnberg Mozes Klint 19.11.1898 nee  
167   Levie Bloemendal wed. Sara Engers 30.12.1898 nee  
168   Sara Duveen wed. Michiel Nathans 07.01.1899 ja 191
169   Rebekka Vos wed. Joseph Levie 26.02.1899 ja 190
170   Alexander Engers Caroline Zeehandelaar 17.06.1899 ja 189
171   Jozef Lezer Rozetta van der Laan 06.12.1899 ja 188

5e Rij

172      Jozetta van der Laan dr. van Marcus van der Laan 17.12.1899 nee  
173   Betje Muller Salomon Boekbinder 02.04.1900 ja 208
174   Grietje van Messel Levie van Leer 11.07.1900 ja 207
175   Fogeltje de Lange Salomon van Gelder 07.10.1900 ja 206
176   Saartje van Gendringen Noach Ali Cohen 15.12.1900 ja 205
177   Gerard D. Cohen zn. van Gerard Davids Cohen 03.09.1901 nee  
178   Bertus Cohen zn. van Mozes Cohen 26.12.1902 ja 204
179   Levie van Leer wed. Grietje van Messel 01.02.1903 ja 203
180   Nathan Nathans Mar. Van Rijn 31.03.1903 ja 202
181   Henriette Cohen ongehuwd 09.04.1903 ja 201
182   Rozalia Amelia Cohen ongehuwd 12.05.1903 ja 200
183   Martha Polak Daniel G. Levie 10.08.1903 ja 199
184   Daniel G. Levie wed. Martha Polak 19.05.1915 ja 198

6e Rij

185      Benjamin Cohen zoon van Salomon S. Cohen 21.11.1902 ja 220
186   David Cohen idem 26.11.1902 ja 219
187   Froukje Cohen idem 20.02.1932 ja 218
188   Mozes Cohen idem 13.05.1934 ja 217
189   Jetje Cohen idem 31.03.1939 ja 216
190   Caatje Cohen ongehuwd 26.01.1942 nee  
191   Klaartje Polak wed. Jacob Nathans 11.01.1904 ja 214
192   Jantje Frankforter wed. Salomon L. Leip (M. Vos) 25.01.1904 nee  
193   Hartog B. de Graaff C. van Buuren 15.03.1904 ja 213
194   Hester Frank H. van Zuiden 16.03.1904 ja 212
195   Louis van der Wijk H. Walbaum 23.03.1904 ja 211

 

De beschrijving van het Oosterperk is niet compleet: de rijen 7 t/m 12 ontbreken in dit Register.

De ordentelijke beschrijving loopt tot in 1904. Daarna is waar nodig dit Register aangevuld, de laatste aantekening dateert uit 1942. Dit doet vermoeden dat er na dit Register een nieuw Register in gebruik genomen werd.

1. (Chaim Caran & Eli Schaap:) Gegevens over joodse inwoners in Drenthe, z.p., 1999.
2. J. Ridderbos: Joodse Begraafplaats Assen. Overzicht overlijdens 1778-1860, Assen 2012 (uitgave in eigen beheer).
3. ‘Dat lijkje is door vergis tusschen de mannen geplaatst; dus geen Nr.´
4. Deze man ligt in een vrouwenrij, omdat het echtpaar Zon-Adelaar reeds van te voren twee graven kocht.
5. `In deze Rij werd geen goede verdeeling van graven in acht genomen; – bij Nrs. 52 en 53 is een dubbele grafruimte voor één lijk gebezigd. De overlevering zegt dat op No. 55 en 56 kindertjes werden begraven. Ik heb echter reden om aan deze Sage geen geloof te hechten. Als Kohen (Hebreeuws geschreven) mogt ik er niet komen.´ In graf 55 ligt de zeventienjarige dochter van Abraham Samuel van Vriesland; in graf 56 zou haar zusje Sophia van Vriesland kunnen liggen, overleden op 30 september 1860, nog geen maand oud.
6. `NB Ik geloof niet, dat hier een lijk werd begraven. En, hoe zonderling! op de 4e rij, welke vroeger niet door lijken werd gevuld!!?´. Het zou kunnen gaan om het graf van Mozes van den Berg, geboren op 1 augustus 1801 te Gieten, zoon van Josef N.N. en Saartje van Veen, gehuwd met Geertje Janssens, overleden op 19 januari 1872 te Vries. Volgens het Register van overlijden en begrafenis werd hij op de Joodse begraafplaats te Assen begraven; in het Grafregister komt zijn naam niet voor.
7. Mozes Meijer Cohen (1815-1890) was sinds 1857 te Assen werkzaam als godsdienstonderwijzer. Het eerdere commentaar is van zijn hand. Zie http://www.communityjoodsmonument.nl/attachment/241730.

Zoekterm invullen + 'Enter'